REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO serwisspozywczy.pl

ARTYKUŁ I
DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie następujące określenia oznaczają:

1. Usługodawca – Carmen Media – Karolina Jakubiec z siedzibą Raków 44, 48-120 Baborów, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 748-158-93-45, oraz numer REGON 386756842.
2. Serwis – portal internetowy będący własnością Usługodawcy, dostępny na stronie internetowej o adresie www.serwisspozywczy.pl, w ramach którego świadczona jest przez Usługodawcę Usługa na rzecz Użytkowników,
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, właściwie reprezentowana na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Artykuł sponsorowany – publikowany przez Użytkownika w Serwisie artykuł, będący formą reklamy.
5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Serwis dostarcza usług, takich jak: usługa dostarczania treści wraz z możliwością umieszczania komentarzy oraz usługa zamieszczania reklam.
6. Regulamin – niniejszy regulamin.

ARTYKUŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal internetowy www.serwisspozywczy.pl oraz świadczone w ramach tego Serwisu Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom w ramach Serwisu w postaci pozwalającej na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
4. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie:
a. komputera z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s,
b. przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
c. działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.

ARTYKUŁ III
ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy następujące Usługi i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe:
a. możliwość wykupienia płatnej reklamy,
b. możliwość korzystania z zasobów i informacji Serwisu,
c. możliwość zamieszczania komentarzy.
2. Z usługi zamieszczania reklam mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy.
4. Użytkownik zamieszczający informacje o swoim profilu działalności za pośrednictwem usługi zamieszczania reklam na łamach Serwisu ma obowiązek dokonać tego w języku polskim, z zachowaniem zasad ortografii i stylistyki oraz dobrych obyczajów. Użytkownik ma obowiązek również do określenia prawidłowej kategorii zgodnej z profilem swojej działalności.
5. Korzystanie z zasobów Serwisu jest bezpłatne, z wyjątkiem Usług, które w wyraźny sposób oznaczone zostały jako Usługi płatne.

ARTYKUŁ IV
USŁUGI PŁATNE I ROZLICZENIA

1. Użytkownik ma możliwość wykupienia Usług płatnych. Dokładny zakres Usług i ich cena oraz regulamin danej Usługi znajduje się na stronie Serwisu w miejscu bezpośrednio prezentującym daną Usługę.
2. Umowa na korzystanie z wybranej Usługi jest umową na czas określony. Termin trwania umowy wskazany jest każdorazowo w ofercie prezentującej Usługę.
3. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Pakiet usług w formie płatności elektronicznej, w sposób wskazany w Serwisie.

ARTYKUŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników.
2. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie przyczyniać się do łamania praw własności intelektualnej. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za to, aby stworzone i udostępnione przez niego informacje oraz inne czynności nie naruszały przepisów obowiązującego prawa, bądź dóbr osobistych osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie materiały zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. Niniejszym Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich zdjęć, grafiki, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej do materiałów którymi się posługuje. Zabronione jest korzystanie z powyżej wymienionych elementów bez zgody właścicieli.
4. Zabronione jest uzupełnianie zasobów Serwisu treściami nieadekwatnymi do miejsca i celu danego pola tekstowego.
5. Użytkownik zobowiązany jest, aby opis świadczonych usług czy sprzedawanych produktów nie naruszał dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego a w szczególności:
a. nie zawierał informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd, zwłaszcza w zakresie informacji o specjalizacji, przebiegu dotychczasowej praktyki, osiągnięciach zawodowych, aktualnym zakresie uprawnień,
b. nie przyczyniał się do łamania praw własności intelektualnej.
6. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.

ARTYKUŁ VI 
ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY

1. Użytkownik zamieszczający komentarz w Serwisie powinien to czynić z zachowaniem wszelkich zasad kultury i dobrych obyczajów. Użytkownicy zobowiązani są do redagowania treści zgodnie z ortografią, interpunkcją i zasadami gramatyki.
2. Użytkownik zobowiązany jest, aby komentarz nie naruszał zasad współżycia społecznego a w szczególności nie zawierał informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd, nie przyczyniał się do łamania praw własności intelektualnej czy praw osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie komentarze i opinie.
4. Zabronione jest publikowanie treści będących mową nienawiści, obrażających inne osoby czy nawołujące do łamania prawa czy agresji.
5. Usługodawca ma prawo usunąć wpis, jeśli narusza on zasady Regulaminu.

ARTYKUŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością i bez wad.
2. Usługodawca ma prawo rozwijać, modyfikować i aktualizować Usługi, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Użytkownika.
3. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
4. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane przez Użytkownika w serwisie treści i materiały, w szczególności za udostępnianie treści i materiałów innym Użytkownikom.
6. Usługodawca ma prawo do Sprzedaży w szczególności: Serwisu, domeny internetowej, całości lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług oraz nazwy Serwisu a to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników.
7. Usługodawca ma prawo do edycji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie informacji i materiałów, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
8. Usługodawca nie odpowiada za rzetelność i prawdziwość wprowadzanych przez Użytkowników danych. Usługodawca udostępnia wyłącznie możliwość wymiany pomiędzy Użytkownikami informacji na temat prowadzonej działalności a w szczególności zamieszczania reklam.
9. Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu
należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@serwisspozywczy.pl
10. Usługodawca nie jest stroną ewentualnych transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności za cenę, jakość, bezpieczeństwo oferowanych przez Użytkowników towarów lub usług.
11. Usługodawca nie weryfikuje dokładności wprowadzonych przez Użytkowników danych. Zatem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie. Usługodawca nie ma też wpływu na ewentualnie podszywanie się pod Użytkowników przez innych Użytkowników. O wszelkich tego rodzaju naruszeniach Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę, który może zastosować sankcje opisane w pkt. 16.
12. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
13. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Usługodawca może zastosować następujące sankcje:
a. oficjalne ostrzeżenie,
b. zawieszenie prawa do korzystania z Serwisu,
c. usunięcie z Serwisu.

ARTYKUŁ VIII
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu, tekstów i opisów jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
2. Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne utwory w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu przez czas aktywacji reklamy i w zakresie niezbędnym do wyświetlenia w Serwisie.
3. Niedozwolone jest kopiowanie i naśladowanie całości lub części Serwisu, interfejsów użytkownika, w tym architektury informacji, koncepcji, wszelkich treści, tekstów, projektów graficznych (design), dzieł plastycznych, fotografii, logotypów, znaków towarowych, dźwięków i muzyki, animacji, zachowań i rozwiązań interfejsowych. Podlegają one ochronie wynikającej z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz innych praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.
5. Niedozwolone jest stosowanie w jakimkolwiek zamiarze i w stosunku do jakiejkolwiek części Serwisu tzw. głębokiego linkowania („deep-linking”), a także korzystania z urządzeń, procedur lub oprogramowania, które mogą zakłócać zwykłe działanie Serwisu.

ARTYKUŁ IX
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

ARTYKUŁ X
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Serwisie Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Serwisie. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Carmen Media – Karolina Jakubiec z siedzibą w Raków 44, 48-120 Baborów.
3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Carmen Media, Raków 44, 48-120 Baborów lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: biuro@serwisspozywczy.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

ARTYKUŁ XI
TREŚCI NIEODPOWIEDNIE DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Carmen Media (CM) zwraca uwagę, że na stronach internetowych Portalu i za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. CM podejmuje starania w celu odpowiedniego oznaczania takich treści, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone (w szczególności małoletni użytkownik Portalu może zignorować odpowiednie komunikaty i ostrzeżenia wprowadzone przez CM).

ARTYKUŁ XII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl).
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich bezwarunkową akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

6. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu serwisspozywczy.pl.